هتل بولوار

غذای فرنگی

غذای ایرانی

چلوکباب

نوشیدنی

دســر

سالاد وسوپ

چلو کبــاب هـا

چلوکباب برگ

راسته گوسفندی

T 469/000

گوشت راسته گوسفندی 300- 200گرم برنج ایرانی

چلوکباب لقمه مخصوص

T 295/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی

چلوکباب بختیاری

T 367/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی

چلوجوجه کباب

با استخوان

T 297/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی

چلوجوجه کباب

ران مرغ

T 280/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ

T 235/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی

باقلاپلو با مرغ

ران مرغ

T 237/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی

چلواکبر جوجه

T 297/000

گوشت راسته گوسفندی 300- 200گرم برنج ایرانی

باقلاپلو با ماهی

قزل آلا

T 295/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی

سوپ و سالاد

سالاد سزار

با فیله مرغ گریل

T 235/000

گوشت راسته گوسفندی 200گرم- 200گرم برنج ایرانی